Stawka żywieniowa dzienna za dziecko wynosi 8 zł. (odliczana w razie nieobecności dziecka w przedszkolu)
Godziny złotówkowe naliczane według zadeklarowanego w umowie czasu poza pięcioma godzinami bezpłatnymi.
Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w kancelarii przedszkola lub na konto bankowe:
Bank Pekao S.A. Nr: 86 1240 4676 1111 0000 5141 1176.Fundusz Rady Rodziców dofinansowujący statutową działalność przedszkola, w tym zajęcia dodatkowe dla dzieci, wycieczki, prezenty mikołajowe itp. wynosi 50 zł na miesiąc od dziecka.
Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w kancelarii lub na konto pomocnicze przedszkola:
Bank Pekao S.A. Nr: 85 1240 4719 1111 0010 6956 5633.Przedszkole ma status Przedszkola Publicznego, czyli opłaty są porównywalne z przedszkolami samorządowymi dotowanymi przez Gminę. Różnica polega na tym, że Organem Prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Serafitek, dlatego przedszkole otrzymuje jedynie tzw. dotacje oświatowe, które są nieprzewidywalne i zazwyczaj mniejsze niż w przedszkolach samorządowych. Na wszelkie dodatkowe koszty np. prac remontowych budynku nie otrzymujemy dodatkowych środków z Urzędu Miasta. Budynek z posesją jest własnością Zgromadzenia i został nieodpłatnie przeznaczony na cele społeczne, natomiast dofinansowywanie kosztów utrzymania prowadzonego w nim przedszkola nie jest możliwe z własnych środków finansowych Sióstr. Dlatego poszukujemy sponsorów, aby móc nadal służyć lokalnej społeczności i zapewnić naszym wychowankom godziwe warunki lokalowe.

Dotychczasowi Darczyńcy którzy wsparli remont przedszkola:

1. FUNDACJA TAURON
2. PGE Obrót S. A. w Rzeszowie
3. Conrad N. Hilton Fund for Sisters w U.S.A.
4. PZU - Fundusz Prewencyjny
5. Prywatny przedsiębiorca z Warszawy Sebastian Ł.