Szanowni Państwo,
z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii przedłużamy składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 do piątku, 3 kwietnia 2020 r.
 
Prosimy o pobranie wniosku (KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ), wydrukowanie go (prosimy o drukowanie stron 1-2 dwustronnie), uzupełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O dostarczenie oryginałów uzupełnionych formularzy będziemy prosić w późniejszym czasie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek, 24 kwietnia 2020 r.
Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie internetowej przedszkola, w jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki (dostosujemy się do bieżących regulacji prawnych zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej).


Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do naszego przedszkola informujemy, że Przedszkole nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie jest placówką publiczną, lecz niesamorządową,  w związku z czym nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji Formico.

Prosimy o pobranie w kancelarii przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do naszej placówki.
Formularze będą wydawane od 2 marca 2020 r., a termin ich składania 
upływa 31 marca 2020 r.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do naszego przedszkola, są zobowiązani do pobrania w kancelarii deklaracji kontynuacji i złożenia jej do 13 marca 2020 r.
Niedostarczenie deklaracji będzie rozumiane jako rezygnacja z przedszkola.


INFORMACJA O NABORZE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami) ogłaszam nabór na wolne miejsca w Przedszkolu nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021.

Zasady naboru:

 1. Przedszkole nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie jest placówką publiczną, lecz niesamorządową, w związku z czym nie jest objęte krakowskim systemem elektronicznej rekrutacji Formico.
 2. Dzieci przyjęte do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają w kancelarii przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Formularze deklaracji będą dostępne w kancelarii oraz w sali grupy I – maluszków. Niedostarczenie deklaracji będzie rozumiane jako rezygnacja z przedszkola.
 3. Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 2 marca 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 r. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać w przedszkolu (od 2 marca 2020 r.) w godzinach otwarcia przedszkola, tj. 630-1630.
 5. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w kancelarii przedszkola w terminie od 2 do 31 marca 2020 r.
 6. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
 7. Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego podano poniżej.
 8. Podczas postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są rozpatrywane karty zgłoszeń dzieci, które zamieszkują na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
 9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe określone przez organ prowadzący przedszkole (podano poniżej).
 10. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 12. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2020 do godz. 1200 poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 15. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2020 do godz. 1200.
 16. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 17. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie i przekazuje je rodzicowi.
 18. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 19. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do organu prowadzącego przedszkole.
 20. Postępowania uzupełniającego będzie przeprowadzone wyłącznie wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 21. Szczegółowe zasady rekrutacji są zawarte w regulaminie rekrutacji do przedszkola, który jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole26.pl/o-przedszkolu/dokumenty/regulamin-rekrutacji

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Rodzaj czynności:

Termin :

Podanie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

do 31 stycznia 2020 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

od 20 do 28 lutego 2020 r.

Rodzaj czynności w ramach postępowania rekrutacyjnego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 do 31 marca 2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
w tym weryfikacja spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 24 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
(nie są to wyniki rekrutacji, ale lista dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

24 kwietnia 2020 r.
(do godz. 1200)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc

24 kwietnia 2020
(do godz. 1200)

Rodzaj czynności w ramach postępowania uzupełniającego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 4 do 29 maja 2020 roku

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym weryfikacja spełniania przez dziecko
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

do 5 czerwca 2020 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
(nie są to wyniki rekrutacji, ale dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym)

5 czerwca 2020 roku
(do godz. 1200)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc 

5 czerwca 2020 roku
(do godz. 1200)

 
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1

Wartość kryterium
w punktach
2

1.

Wielodzietność rodziny dziecka3

oświadczenie we wniosku

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne    
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie4

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

10


II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
– KRYTERIA DODATKOWE OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium                                                                       

Wartość kryterium
w punktach5

1.

Rodzeństwo dzieci uczęszczających                       
do przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku
potwierdzone dokumentacją przedszkola

10

2.

Dzieci z rodzin, które pragną wychowania
w oparciu o chrześcijański system wartości
przekazywany przez przedszkole

deklaracja wyrażona we wniosku

9

3.

Dzieci osób pracujących (oboje rodziców)
lub uczących się w trybie dziennym

pieczęć zakładu pracy na wniosku
lub zaświadczenie6 o zatrudnieniu
(wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej)
lub zaświadczenie uczelni6,
wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

8

4.

Dzieci potrzebujące opieki
powyżej 5 godzin dziennie (3 posiłki)

deklaracja rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku

8

5.

Rodzeństwo absolwentów przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku zawierające imię, nazwisko
i  lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola potwierdzone dokumentacją przedszkola

5

Odnośniki do kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

2 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.

3 Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

4 Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

5 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący określa liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

6 Oryginał.

Kraków, dnia 22. 01 2020 r.