Postanowienia ogólne

§ 1 1. Rada Rodziców Przedszkola nr 26 Sióstr Serafitek zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola.

 2. Rada działa na podstawie ustawy oraz niniejszego regulaminu.

 3. Rada współdziała z organem prowadzącym, Dyrektorem oraz nauczycielami
  w zakresie procesu wychowawczo-edukacyjnego Przedszkola.

Wybory do Rady, jej struktura oraz tryb pracy

§ 2


 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 2. Wybory do rad oddziałowych odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym i mają charakter tajny.

 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.

 5. Zgłoszenia kandydatów do rad oddziałowych mogą dokonać spośród siebie jedynie rodzice obecni na zebraniu a także Dyrektor Przedszkola oraz nauczyciele.

 6. Kandydaci do rad oddziałowych muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 7. Rada oddziałowa powinna liczyć 3 osoby.

 8. Członkiem rady oddziałowej zostaje 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów głosowanie powtarza się.

 9. W przypadku zgłoszenia jedynie 3 kandydatów zostają oni członkami rady oddziałowej przy osiągnięciu zwykłej większości głosów.§ 3


 1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.

 2. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz ewentualnie pozostałych członków. Osoby te wybierane są na pierwszym posiedzeniu Rady.

 3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

 4. Sekretarz rady przejmuje w razie potrzeby obowiązki przewodniczącego.

 5. Przewodniczący i sekretarz są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji wpływów
  i wydatków Rady.


§ 4


 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż
  raz w roku szkolnym.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący powiadamiając pozostałych członków
  na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

 3. Za zgodą członków Rady posiedzenia mogą się odbywać bez zachowania terminu,
  o którym mowa w ust. 2.

 4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział Dyrektor Przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 5. Posiedzenia Rady są ważne o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 6. Posiedzenia Rady są protokołowane i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.


§ 5 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.Zadania i kompetencje Rady


§ 6 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. udzielanie Dyrektorowi Przedszkola oraz innym nauczycielom pomocy w realizowaniu statutowej funkcji Przedszkola jak również w podnoszeniu jakości pracy;

 2. wzbogacanie wyposażenia Przedszkola,

 3. współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,

 4. współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej
  i sportowej dzieci.

 5. uchwalanie Regulaminu Rady,

 6. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola.

 1. Rada może upoważnić Dyrektora do zawierania w imieniu rodziców wychowanków Przedszkola umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

 2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.


Zasady działalności finansowej Rady

§ 7


 1. Fundusze Rady powstają z:

 1. dobrowolnych składek rodziców,

 2. składek celowych oraz

 3. innych źródeł.

 1. Pozyskane środki finansowe mogą być gromadzone na rachunku bankowym.

 2. Osobami uprawnionymi do otwarcia rachunku bankowego oraz dokonywania operacji wpłat i wypłat gotówki są: przewodniczący, zastępca oraz Dyrektor.

 3. Wysokość proponowanej składki, o której mowa w ust. 1 ustalają rodzice na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę wyższą od ustalonej w trybie określonym w ust. 4.

 5. Składki celowe mogą być przez Radę pobierane w związku z realizacją konkretnego zadania edukacyjno-wychowawczego zaproponowanego przez Dyrektora lub radę pedagogiczną.


§ 8


 1. Wszystkie operacje związane z funduszami Rady są ewidencjonowane.

 2. Fundusze mogą być przeznaczone na: zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, zakup innych artykułów wynikających z organizacji pracy Przedszkola, obsługę wycieczek i imprez okolicznościowych dla wychowanków oraz pracowników Przedszkola, organizację zajęć dodatkowych dla wychowanków, remonty i bieżące naprawy w Przedszkolu.

 3. Zakupione pomoce, materiały i wyposażenie oraz inne elementy wykazujące dłuższą trwałość za zgodą Rady stanowią własność Przedszkola.

 4. O wydatkowaniu zgromadzonych Funduszy decyduje Rada w porozumieniu
  z Dyrektorem.

 5. Rada upoważnia Dyrektora do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym” w wysokości ustalonej na początku każdego roku szkolnego.
Postanowienia końcowe


§ 9


 1. Kadencja Rady trwa 1 rok. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru nowej Rady.

 2. W skład Rady nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady
  w poprzednim roku szkolnym.

 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trakcie roku szkolnego.