INFORMACJA O NABORZE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami) ogłaszam nabór na wolne miejsca w Przedszkolu nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krakowie na rok szkolny 2021/2022.

Zasady naboru:

 • Przedszkole nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie jest placówką publiczną, lecz niesamorządową, w związku z czym nie jest objęte krakowskim systemem elektronicznej rekrutacji Formico.
 • Dzieci przyjęte do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają w kancelarii przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację należy pobrać i złożyć w terminie od 18 do 26 lutego 2021 r. Niedostarczenie deklaracji będzie rozumiane jako rezygnacja z przedszkola.
 • Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. i potrwa do 31 marca 2021 r. 
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 należy pobrać w przedszkolu (od 1 marca 2021 r.) w godzinach otwarcia przedszkola, tj. 630-1630 lub ze strony internetowej przedszkola (KLIKNIJ, ABY POBRAĆ WNIOSEK).
 • Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w kancelarii przedszkola w terminie od 1 do 31 marca 2021 r. lub przesłać w wersji elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
 • Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego podano poniżej.
 • Podczas postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są rozpatrywane karty zgłoszeń dzieci, które zamieszkują na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe określone przez organ prowadzący przedszkole (podano poniżej).
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2021 do godz. 1200 poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 23 kwietnia 2021 do godz. 1200.
 • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie i przekazuje je rodzicowi.
 • Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do organu prowadzącego przedszkole.
 • Postępowania uzupełniającego będzie przeprowadzone wyłącznie wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji są zawarte w regulaminie rekrutacji do przedszkola, który jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole26.pl/o-przedszkolu/dokumenty/regulamin-rekrutacji

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Rodzaj czynności:

Termin :

Podanie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

do 31 stycznia 2021 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

od 18 do 26 lutego2021 r.

Rodzaj czynności w ramach postępowania rekrutacyjnego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 do 31 marca 2021 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym weryfikacja spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 23 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale lista dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

23 kwietnia 2021 r. (do godz.1200)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc

23 kwietnia 2021 (do godz.1200)

Rodzaj czynności w ramach postępowania uzupełniającego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 4 maja do 28 maja 2021 roku

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym weryfikacja spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

do 4 czerwca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym)

4 czerwca 2021 roku (do godz.1200)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc

4 czerwca 2021 roku(do godz.1200)

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1

Wartość kryterium
w punktach
2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata3

oświadczenie we wniosku

10

2.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

10

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA DODATKOWE OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

1.

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku potwierdzone dokumentacją przedszkola

10

2.

Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole

deklaracja wyrażona we wniosku

9

3.

Dzieci osób pracujących (oboje rodziców) lub uczących się w trybie dziennym

pieczęć zakładu pracy na wniosku lub zaświadczenie6 o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni6, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

8

4.

Dzieci potrzebujące opieki powyżej 5 godzin dziennie (3 posiłki)

deklaracja rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku

8

5.

Rodzeństwo absolwentów przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku zawierające imię, nazwisko i  lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola potwierdzone dokumentacją przedszkola

5

Odnośniki do kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

2 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.

3 Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

4 Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

5 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący określa liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

6 Oryginał.

Kraków, dnia 02. 01 2021 r.