Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostały wywieszone w piątek, 26 kwietnia 2024 r.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędzie się w środę, 12 czerwca 2024 r. o godz. 15:30. Bardzo zależy nam na Państwa obecności!Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, którzy nadal chcą, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola od września 2024 r., zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu ich dziecka do przedszkola w terminie do 22 kwietnia 2024 r. (w godzinach otwarcia przedszkola, tj. od 630 do 1630) – konieczne są podpisy obojga rodziców.
Druki oświadczeń są dostępne u personelu przedszkola lub można je pobrać ze strony internetowej przedszkola (KLIKNIJ, ABY POBRAĆ OŚWIADCZENIE).
Niezłożenie w podanym powyżej terminie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola oznacza, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostanie wywieszona w piątek, 26 kwietnia 2024 r. do godz. 1200.


INFORMACJA O NABORZE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Ogłaszam nabór na wolne miejsca w roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu nr 26 im. św. Franciszka z Asyżu Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krakowie.

Zasady naboru:

 1. Przedszkole nr 26 im. św. Franciszka z Asyżu Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie jest placówką publiczną, lecz niesamorządową, w związku z czym nie jest objęte krakowskim systemem elektronicznej rekrutacji Formico.
 2. Dzieci przyjęte do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają w kancelarii przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację należy pobrać i złożyć w terminie od 23 do 28 lutego 2024 r. Formularze deklaracji będą dostępne w kancelarii. Niedostarczenie deklaracji będzie rozumiane jako rezygnacja z przedszkola.
 3. Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 28 marca 2024 r. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 należy pobrać w przedszkolu (od 1 marca 2024 r.) w godzinach otwarcia przedszkola, tj. 630-1630 lub ze strony internetowej przedszkola (KLIKNIJ, ABY POBRAĆ WNIOSEK I/LUB OŚWIADCZENIA).
 5. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w kancelarii przedszkola w terminie od 1 do 28 marca 2024 r.
 6. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
 7. Rodzice kandydatów do przyjęcia do przedszkola mogą zostać zaproszeni na spotkanie z dyrektorem przedszkola i/lub przewodniczącym komisji rekrutacyjnej (nie dotyczy rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rodzeństwa absolwentów przedszkola). Spotkania będą organizowane od 1 marca do 9 kwietnia 2024 r.
 8. Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego podano poniżej.
 9. Podczas postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są rozpatrywane karty zgłoszeń dzieci, które zamieszkują na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
 10. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe określone przez organ prowadzący przedszkole (podano poniżej).
 11. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 13. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2024 r. do godz. 1200 poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola (nie są to wyniki rekrutacji, ale lista dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
 15. Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola od 12 do 22 kwietnia 2024 r. (formularz będzie dostępny w kancelarii przedszkola i udostępniony na stronie internetowej przedszkola od 12 kwietnia 2024 r.).
 16. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2024 r. do godz. 1200 (TO SĄ WYNIKI REKRUTACJI).
 17. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 18. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie i przekazuje je rodzicowi.
 19. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 20. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 21. Postępowania uzupełniającego będzie przeprowadzone wyłącznie wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 22. Szczegółowe zasady rekrutacji są zawarte w regulaminie rekrutacji do przedszkola, który jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole26.pl/o-przedszkolu/dokumenty/regulamin-rekrutacji

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Rodzaj czynności:

Termin:

Podanie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

do 31 stycznia 2024 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

od 23 do 29 lutego 2024 r.

Rodzaj czynności w ramach postępowania rekrutacyjnego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 do 28 marca 2024 r.

Spotkania rodziców kandydatów do przyjęcia do przedszkola z dyrektorem przedszkola i/lub przewodniczącym komisji rekrutacyjnej (nie dotyczy rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rodzeństwa absolwentów przedszkola)

od 1 marca do 9 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym weryfikacja spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 marca do 12 kwietnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale lista dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

12 kwietnia 2024 r. (do godz. 1200)

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

od 12 do 22 kwietnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc (TO SĄ WYNIKI REKRUTACJI)

26 kwietnia 2024 r. (do godz. 1200)

Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia 2024 r.

Rodzaj czynności w ramach postępowania uzupełniającego

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 6 do 31 maja 2024 r.

Spotkania rodziców kandydatów do przyjęcia do przedszkola z dyrektorem przedszkola i/lub przewodniczącym komisji rekrutacyjnej (nie dotyczy rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rodzeństwa absolwentów przedszkola)

od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, w tym weryfikacja spełniania przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

Od 6 maja do 7 czerwca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale dzieci spełniających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym)

7 czerwca 2024 r. (do godz. 1200)

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

od 7 do 12 czerwca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz o liczbie wolnych miejsc

14 czerwca 2024 r. (do godz. 1200)

Procedura odwoławcza

od 14 czerwca 2024 r.

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1

Wartość kryterium w punktach2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata3

oświadczenie we wniosku
KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

10

2.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

10

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA DODATKOWE OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

1.

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku potwierdzone dokumentacją przedszkola

10

2.

Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole

deklaracja wyrażona we wniosku

9

3.

Dzieci osób pracujących (oboje rodziców) lub uczących się w trybie dziennym

od każdego rodziców pieczęć zakładu pracy na wniosku lub zaświadczenie6 o zatrudnieniu w zakładzie pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni6,zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

8

4.

Dzieci potrzebujące opieki powyżej 5 godzin dziennie (3 posiłki)

deklaracja rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku

8

5.

Rodzeństwo absolwentów przedszkola

oświadczenie rodziców we wniosku zawierające imię, nazwisko i lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola potwierdzone dokumentacją przedszkola

5

Odnośniki do kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

2 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.

3 Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

4 Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

5 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący określa liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

6 Oryginał.

Kraków, dnia 31. 01 2024 r.
Dyrektor
s. Beata Cichoń