CEL GŁÓWNY:
Wszelkie działania podejmowane w przedszkolu mają na celu wspomaganie rodziny poprzez udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom (opiekunom prawnym), aby ujednolicać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego i przedszkola, co przyczynia się do właściwego kształtowania młodego człowieka poprzez wprowadzenie go w świat wartości uniwersalnych i  wartości chrześcijańskich (w duchu nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego) takich jak: dobro, prawda, piękno, miłość, odpowiedzialność, odwaga, szacunek i tolerancja wobec drugiego człowieka (zwłaszcza wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, słabszych, ubogich, przedstawicieli innych kultur, ras i wyznań).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • Prowadzenie bogatej oferty form współpracy z rodzicami w celu płynnego przepływu informacji na linii przedszkole – rodzice (opiekunowie prawni) – dziecko oraz włączania rodziców (opiekunów prawnych) do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.
  • Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień dzieci oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami psychofizycznymi.
  • Właściwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego w bezpiecznych i higienicznych warunkach, mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
  • Rozwijanie i umacnianie wiary poprzez wprowadzanie w praktyki religijne, uczynki miłosierne, przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego oraz kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga i ludzi.

boy 2025099 1280