Stawka żywieniowa dzienna za dziecko wynosi 16 zł. Jest odliczana w razie usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (5 godzin dziennie od 8:00 do 13:00) do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu jest naliczana według czasu zadeklarowanego w umowie i wynosi 1,30 zł;
0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w kancelarii przedszkola lub na konto bankowe:
Bank Pekao S.A. Nr: 86 1240 4676 1111 0000 5141 1176.


Fundusz Rady Rodziców dofinansowujący statutową działalność przedszkola  (w tym zajęcia dodatkowe dla dzieci, wycieczki, prezenty mikołajowe itp.), wynosi 60 zł na miesiąc od dziecka.
Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w kancelarii lub na konto pomocnicze przedszkola:
Bank Pekao S.A. Nr: 85 1240 4719 1111 0010 6956 5633.


Przedszkole ma status Przedszkola Publicznego, czyli opłaty są porównywalne z przedszkolami samorządowymi dotowanymi przez Gminę. Różnica polega na tym, że Organem Prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Serafitek, dlatego przedszkole otrzymuje jedynie tzw. dotacje oświatowe, które są nieprzewidywalne i zazwyczaj mniejsze niż w przedszkolach samorządowych. Na wszelkie dodatkowe koszty np. prac remontowych budynku nie otrzymujemy dodatkowych środków z Urzędu Miasta. Budynek z posesją jest własnością Zgromadzenia i został nieodpłatnie przeznaczony na cele społeczne, natomiast dofinansowywanie kosztów utrzymania prowadzonego w nim przedszkola nie jest możliwe z własnych środków finansowych Sióstr. Z tego powodu poszukujemy sponsorów, aby móc nadal służyć lokalnej społeczności i zapewnić naszym wychowankom godziwe warunki lokalowe.

Dotychczasowi Darczyńcy którzy wsparli remont przedszkola:

1. FUNDACJA TAURON
2. PGE Obrót S. A. w Rzeszowie
3. Conrad N. Hilton Fund for Sisters w U.S.A.
4. PZU - Fundusz Prewencyjny
5. Prywatny przedsiębiorca z Warszawy Sebastian Ł.