• Przedszkole jest placówką przyjazną, otwartą na nowatorskie rozwiązania, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji (zwłaszcza wobec dzieci chorych, niepełnosprawnych, słabszych, ubogich, przedstawicieli innych kultur, ras i wyznań).
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia
 • w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych i wartości chrześcijańskich (w duchu nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego), takich jak: dobro, prawda, piękno, miłość, odpowiedzialność, odwaga, szacunek i tolerancja wobec drugiego człowieka (zwłaszcza wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, słabszych, ubogich, przedstawicieli innych kultur, ras i wyznań).
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Dziecko z naszego przedszkola jest:
 • ciekawe świata, świadome zagrożeń;
 • ufne w stosunku do nauczycieli;
 • radosne, kulturalne i tolerancyjne;
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.


dzieci1